Nak³adki asfaltowe w ramach Remontów nawierzchni dróg w mie¶cie ¦roda ¦l±ska: ul. Kiliñskiego dz.nr 25, ul. Kolejowa dz.nr 27, ul. Kolejowa -¦cie¿ka rowerowa dz.nr 10,22. (2023)

Table of Contents
SEKCJA I - ZAMAWIAJ¡CY 1.1.) Rola zamawiaj±cego 1.2.) Nazwa zamawiaj±cego: Gmina ¦roda ¦l±ska 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069 1.5) Adres zamawiaj±cego 1.5.1.) Ulica: Plac Wolno¶ci 5 1.5.2.) Miejscowo¶æ: ¦roda ¦l±ska 1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300 1.5.4.) Województwo: dolno¶l±skie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroc³awski 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj±cego: https://srodaslaska.pl/ 1.6.) Rodzaj zamawiaj±cego: Zamawiaj±cy publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorz±du terytorialnego 1.7.) Przedmiot dzia³alno¶ci zamawiaj±cego: Ogólne us³ugi publiczne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Og³oszenie dotyczy: 2.2.) Og³oszenie dotyczy us³ug spo³ecznych i innych szczególnych us³ug: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: 2.4.) Identyfikator postêpowania: ocds-148610-b4c410dc-f62e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b 2.5.) Numer og³oszenia: 2023/BZP 00225341 2.6.) Wersja og³oszenia: 01 2.7.) Data og³oszenia: 2023-05-19 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zosta³y ujête w planie postêpowañ: Nie 2.11.) O udzielenie zamówienia mog± ubiegaæ siê wy³±cznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstaw± prawn± SEKCJA III – UDOSTÊPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postêpowania 3.2.) Zamawiaj±cy zastrzega dostêp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowi±zani s± do sk³adania ofert, wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu, o¶wiadczeñ oraz innych dokumentów wy³±cznie przy u¿yciu ¶rodków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o ¶rodkach komunikacji elektronicznej, przy u¿yciu których zamawiaj±cy bêdzie komunikowa³ siê z wykonawcami - adres strony internetowej: Postêpowanie prowadzone jest przy u¿yciu ¶rodków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miêdzy Zamawiaj±cym, a Wykonawcami odbywa siê przy u¿yciu Platformy Przetargowej Gminy ¦roda ¦l±ska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/. 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz±ce korespondencji elektronicznej: Postêpowanie prowadzone jest przy u¿yciu ¶rodków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miêdzy Zamawiaj±cym, a Wykonawcami odbywa siê przy u¿yciu Platformy Przetargowej Gminy ¦roda ¦l±ska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/. Do po³±czenia u¿ywany jest szyfrowany protokó³ HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa siê przy pomocy protoko³u SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufno¶æ transmisji danych przesy³anych przez Internet. Wykonawca posiadaj±cy konto na Platformie Przetargowej Gminy ¦roda ¦l±ska: ma dostêp do mo¿liwo¶ci z³o¿enia, zmiany, wycofania oferty, a tak¿e funkcjonalno¶ci pozwalaj±cych na zadawanie pytañ do tre¶ci SIWZ oraz komunikacjê z Zamawiaj±cym w pozosta³ych obszarach.Wymagania techniczne wysy³ania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i o¶wiadczeñ oraz informacji przekazywanych przy u¿yciu Platformy Przetargowej Gminy ¦roda ¦l±ska:Dopuszczalne przegl±darki internetowe:• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,• Google Chrome 31• Mozilla Firefox 26• Opera 18Pozosta³e wymagania techniczne:• dostêp do sieci Internet• obs³uga przez przegl±darkê protoko³u XMLHttpRequest - ajax• w³±czona obs³uga JavaScript• zalecana szybko¶æ ³±cza internetowego powy¿ej 500 KB/s• zainstalowany Acrobat Reader• zainstalowane ¶rodowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszyW przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne s± przegl±darki internetowe:a dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9b dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11c dla Windows 8: Internet Explorer 11d dla Windows 10: Internet Explorer 11Wspierane s± rozwi±zania dostarczane przez firmy:• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Warto¶ciowych S.A.• Centrum Obs³ugi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.II Dopuszczalne formaty przesy³anych danychimage/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwgIII Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danychCzas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone z³o¿enie oferty, dokumentu przez Wykonawcê. W przypadku wybrania opcji z³o¿enia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa siê poprzez klikniêcie w link dostêpny w wiadomo¶ci mailowej, wys³anej automatycznie po z³o¿eniu oferty, dokumentu bêd±c niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomo¶æ otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonê „Z³ó¿ ofertê”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wys³ania dokumentu, oferty przez Platformê Przetargow±. Zamawiaj±cy nie przewiduje sposobu komunikowania siê z Wykonawcami w inny sposób ni¿ przy u¿yciu ¶rodków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 3.8.) Zamawiaj±cy wymaga sporz±dzenia i przedstawienia ofert przy u¿yciu narzêdzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzêdzi, które nie s± ogólnie dostêpne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Jêzyki, w jakich mog± byæ sporz±dzane dokumenty sk³adane w postêpowaniu: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.) Informacje ogólne odnosz±ce siê do przedmiotu zamówienia. 4.1.1.) Przed wszczêciem postêpowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: WZP 271.8-26/23 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 4.1.4.) Zamawiaj±cy udziela zamówienia w czê¶ciach, z których ka¿da stanowi przedmiot odrêbnego postêpowania: Nie 4.1.8.) Mo¿liwe jest sk³adanie ofert czê¶ciowych: Nie 4.1.13.) Zamawiaj±cy uwzglêdnia aspekty spo³eczne, ¶rodowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegó³owe odnosz±ce siê do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 4.2.6.) G³ówny kod CPV: 45233100-0 - Roboty wzakresie budowy autostrad, dróg 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni 4.2.11.) Zamawiaj±cy przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiaj±cy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówieñ na podobne us³ugi lub roboty budowlane: Tak 4.2.14.) Przedmiot, wielko¶æ lub zakres oraz warunki zamówieñ na podobne us³ugi lub roboty budowlane: Zamówienia, o których mowa powy¿ej zostan± udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikaj±cych ze wzoru Umowy, z zastrze¿eniem zmian ¶ci¶le zwi±zanych ze specyfik± danego zamówienia oraz wynikaj±cych ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy te¿ zmian czynników cenotwórczych, które mia³y miejsce pomiêdzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego, a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowi±zany bêdzie z³o¿yæ o¶wiadczenie o spe³nianiu warunków udzia³u w postêpowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postêpowania, a na ¿±danie Zamawiaj±cego, równie¿ dokumenty potwierdzaj±ce z³o¿one o¶wiadczenia, w zakresie nie szerszym ni¿ w postêpowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.O warto¶ci do 50 % kwoty zamówienia podstawowego brutto.Zakres - remont drogi asfaltowej poprzez wykonanie nak³adki asfaltowej z masy ¶cieralnej. 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.2.) Sposób okre¶lania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako¶ciowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: 4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja 4.3.6.) Waga: 30,00 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zap³aty 4.3.6.) Waga: 10,00 4.3.10.) Zamawiaj±cy okre¶la aspekty spo³eczne, ¶rodowiskowe lub innowacyjne, ¿±da etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu ¿ycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiaj±cy przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: 5.3.) Warunki udzia³u w postêpowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udzia³u w postêpowaniu. 5.5.) Zamawiaj±cy wymaga z³o¿enia o¶wiadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.7.) Wykaz podmiotowych ¶rodków dowodowych na potwierdzenie spe³niania warunków udzia³u w postêpowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze¶niej ni¿ w okresie ostatnich 5 lat, a je¿eli okres prowadzenia dzia³alno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto¶ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zosta³y wykonane, oraz za³±czeniem dowodów okre¶laj±cych, czy te roboty budowlane zosta³y wykonane nale¿ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s± referencje b±d¼ inne dokumenty sporz±dzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zosta³y wykonane, a je¿eli wykonawca z przyczyn niezale¿nych od niego nie jest w stanie uzyskaæ tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;Wykaz osób skierowanych przez wykonawcê do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno¶ci odpowiedzialnych za ¶wiadczenie us³ug, kontrolê jako¶ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieñ, do¶wiadczenia i wykszta³cenia niezbêdnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak¿e zakresu wykonywanych przez nie czynno¶ci oraz informacj± o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5.9.) Zamawiaj±cy przewiduje uzupe³nienie przedmiotowych ¶rodków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych o¶wiadczeñ lub dokumentów: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiaj±cy wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiaj±cy przewiduje aukcjê elektroniczn±: Nie 6.4.) Zamawiaj±cy wymaga wadium: Tak 6.4.1) Informacje dotycz±ce wadium: 6.5.) Zamawiaj±cy wymaga zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy: Tak 6.7.) Zamawiaj±cy przewiduje uniewa¿nienie postêpowania, je¶li ¶rodki publiczne, które zamierza³ przeznaczyæ na sfinansowanie ca³o¶ci lub czê¶ci zamówienia nie zosta³y przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiaj±cy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiaj±cy przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 7.5.) Zamawiaj±cy uwzglêdni³ aspekty spo³eczne, ¶rodowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi±zane z realizacj± zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin sk³adania ofert: 2023-06-05 10:00 8.2.) Miejsce sk³adania ofert: https://srodaslaska.logintrade.net/ 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:15 8.4.) Termin zwi±zania ofert±: do 2023-07-04 8.5.) Zamawiaj±cy przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z mo¿liwo¶ci± negocjacji: Tak

SEKCJA I - ZAMAWIAJ¡CY

1.1.) Rola zamawiaj±cego

Postêpowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj±cego

1.2.) Nazwa zamawiaj±cego: Gmina ¦roda ¦l±ska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiaj±cego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolno¶ci 5

1.5.2.) Miejscowo¶æ: ¦roda ¦l±ska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolno¶l±skie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroc³awski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj±cego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj±cego: Zamawiaj±cy publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorz±du terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia³alno¶ci zamawiaj±cego: Ogólne us³ugi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og³oszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Og³oszenie dotyczy us³ug spo³ecznych i innych szczególnych us³ug: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nak³adki asfaltowe w ramach Remontów nawierzchni dróg w mie¶cie ¦roda ¦l±ska: ul. Kiliñskiego dz.nr 25, ul. Kolejowa dz.nr 27, ul. Kolejowa -¦cie¿ka rowerowa dz.nr 10,22.

2.4.) Identyfikator postêpowania: ocds-148610-b4c410dc-f62e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og³oszenia: 2023/BZP 00225341

2.6.) Wersja og³oszenia: 01

2.7.) Data og³oszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zosta³y ujête w planie postêpowañ: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mog± ubiegaæ siê wy³±cznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstaw± prawn±

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTÊPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postêpowania

https://srodaslaska.logintrade.net/

3.2.) Zamawiaj±cy zastrzega dostêp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi±zani s± do sk³adania ofert, wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu, o¶wiadczeñ oraz innych dokumentów wy³±cznie przy u¿yciu ¶rodków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o ¶rodkach komunikacji elektronicznej, przy u¿yciu których zamawiaj±cy bêdzie komunikowa³ siê z wykonawcami - adres strony internetowej: Postêpowanie prowadzone jest przy u¿yciu ¶rodków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miêdzy Zamawiaj±cym, a Wykonawcami odbywa siê przy u¿yciu Platformy Przetargowej Gminy ¦roda ¦l±ska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz±ce korespondencji elektronicznej: Postêpowanie prowadzone jest przy u¿yciu ¶rodków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miêdzy Zamawiaj±cym, a Wykonawcami odbywa siê przy u¿yciu Platformy Przetargowej Gminy ¦roda ¦l±ska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/. Do po³±czenia u¿ywany jest szyfrowany protokó³ HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa siê przy pomocy protoko³u SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufno¶æ transmisji danych przesy³anych przez Internet. Wykonawca posiadaj±cy konto na Platformie Przetargowej Gminy ¦roda ¦l±ska: ma dostêp do mo¿liwo¶ci z³o¿enia, zmiany, wycofania oferty, a tak¿e funkcjonalno¶ci pozwalaj±cych na zadawanie pytañ do tre¶ci SIWZ oraz komunikacjê z Zamawiaj±cym w pozosta³ych obszarach.
Wymagania techniczne wysy³ania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i o¶wiadczeñ oraz informacji przekazywanych przy u¿yciu Platformy Przetargowej Gminy ¦roda ¦l±ska:
Dopuszczalne przegl±darki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozosta³e wymagania techniczne:
• dostêp do sieci Internet
• obs³uga przez przegl±darkê protoko³u XMLHttpRequest - ajax
• w³±czona obs³uga JavaScript
• zalecana szybko¶æ ³±cza internetowego powy¿ej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane ¶rodowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne s± przegl±darki internetowe:
a dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
b dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
c dla Windows 8: Internet Explorer 11
d dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane s± rozwi±zania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Warto¶ciowych S.A.
• Centrum Obs³ugi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
II Dopuszczalne formaty przesy³anych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
III Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone z³o¿enie oferty, dokumentu przez Wykonawcê. W przypadku wybrania opcji z³o¿enia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa siê poprzez klikniêcie w link dostêpny w wiadomo¶ci mailowej, wys³anej automatycznie po z³o¿eniu oferty, dokumentu bêd±c niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomo¶æ otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonê „Z³ó¿ ofertê”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wys³ania dokumentu, oferty przez Platformê Przetargow±. Zamawiaj±cy nie przewiduje sposobu komunikowania siê z Wykonawcami w inny sposób ni¿ przy u¿yciu ¶rodków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiaj±cy wymaga sporz±dzenia i przedstawienia ofert przy u¿yciu narzêdzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzêdzi, które nie s± ogólnie dostêpne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Jêzyki, w jakich mog± byæ sporz±dzane dokumenty sk³adane w postêpowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnosz±ce siê do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczêciem postêpowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP 271.8-26/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj±cy udziela zamówienia w czê¶ciach, z których ka¿da stanowi przedmiot odrêbnego postêpowania: Nie

4.1.8.) Mo¿liwe jest sk³adanie ofert czê¶ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj±cy uwzglêdnia aspekty spo³eczne, ¶rodowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegó³owe odnosz±ce siê do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Kiliñskiego”
Remont nawierzchni drogi polega³ bêdzie na sfrezowaniu 4 cm istniej±cej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej, skropieniu emulsj± asfaltow± kationow± szybkorozpadow± oraz u³o¿eniu nowej nak³adki asfaltowej o grubo¶ci 4 cm warstwy ¶cieralnej AC11S po istniej±cym ¶ladzie starej nawierzchni bez zmiany szeroko¶ci drogi. Na po³±czeniu z istniej±cymi drogami bitumicznymi wykonane zostanie naciêcie jezdni oraz wysoko¶ciowe dopasowanie do ich niwelety. Istniej±ce studzienki kanalizacji sanitarnej oraz wodoci±gowej wyregulowane zostan± do nowej niwelety jezdni. Pozosta³e elementy infrastruktury technicznej tj; krwawniki, obrze¿a, chodniki nie zostan± przebudowane w ramach przedmiotowego zamierzenia. Wykonane zostanie oznakowanie poziome grubowarstwowe – przej¶cia dla pieszych, progi zwalniaj±ce.
- nawierzchni pokryta zniszczon± nawierzchni± bitumiczn± szeroko¶ci 4,90 -7,50m o d³ugo¶ci 336,0
mb o powierzchni 1 954,00m2
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem i utylizacj± destruktu o grubo¶ci 4 cm – 1 954,00 m2
- regulacja pionowa studzienek dla w³azów kana³owych 27 sztuk,
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci±gowych i gazowych 41 sztuk,
- regulacja pionowa studzienek dla kratek ¶ciekowych 12 szt
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem o powierzchni 1 954,00 m2,
- jezdnia warstwa ¶cieralna asfaltowa AC11S - grubo¶æ po zagêszczeniu 4 cm 1 954,00 m2 o d³ugo¶ci 336,0mb
- oznakowanie poziome grubowarstwowe – przej¶cia dla pieszych, progi zwalniaj±ce 1-kpl

„Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Kolejowej”
Remont nawierzchni drogi polega³ bêdzie na sfrezowaniu 4 cm istniej±cej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej, skropieniu emulsj± asfaltow± kationow± szybkorozpadow± oraz u³o¿eniu nowej nak³adki asfaltowej o grubo¶ci 4 cm warstwy ¶cieralnej AC11S po istniej±cym ¶ladzie starej nawierzchni bez zmiany szeroko¶ci drogi. Na po³±czeniu z istniej±cymi drogami bitumicznymi wykonane zostanie naciêcie jezdni oraz wysoko¶ciowe dopasowanie do ich niwelety. Istniej±ce studzienki kanalizacji sanitarnej oraz wodoci±gowej wyregulowane zostan± do nowej niwelety jezdni. Pozosta³e elementy infrastruktury technicznej tj; krwawniki, obrze¿a, chodniki nie zostan± przebudowane w ramach przedmiotowego zamierzenia. Wykonane zostanie oznakowanie poziome grubowarstwowe – przej¶cia dla pieszych, progi zwalniaj±ce.
- nawierzchni pokryta zniszczon± nawierzchni± bitumiczn± szeroko¶ci 4,90 -7,50m o d³ugo¶ci 386,0
mb o powierzchni 2 415,00m2
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem i utylizacj± destruktu o grubo¶ci 4 cm – 2 415,00 m2
- regulacja pionowa studzienek dla w³azów kana³owych 15 sztuk,
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci±gowych i gazowych 26 sztuk,
- regulacja pionowa studzienek dla kratek ¶ciekowych 11 szt
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem o powierzchni 2 415,00 m2,
- jezdnia warstwa ¶cieralna asfaltowa AC11S - grubo¶æ po zagêszczeniu 4 cm 2 415,00 m2 o d³ugo¶ci 386,0mb
- oznakowanie poziome grubowarstwowe – przej¶cia dla pieszych, progi zwalniaj±ce 1-kpl

„Remont nawierzchni ¶cie¿ki rowerowej ul. Kolejowa”

Remont nawierzchni ¶cie¿ki polega³ bêdzie na sfrezowaniu 4 cm istniej±cej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej, skropieniu emulsj± asfaltow± kationow± szybkorozpadow± i wyrównaniu istniej±cej podbudowy mieszank± mineraln± – asfaltow± o ¶redniej grubo¶ci 5 cm tj; od 0 do 10 cm na szeroko¶ci ¶cie¿ki 2,5 mb oraz wykonaniu nowej nak³adki asfaltowej o grubo¶ci 4 cm warstwy ¶cieralnej AC11S na ca³ej szeroko¶ci ¶cie¿ki. Na po³±czeniu z istniej±cymi drogami bitumicznymi wykonane zostanie naciêcie jezdni oraz wysoko¶ciowe dopasowanie do ich niwelety. Pobocza gruntowe zostan± wzmocnione kruszywem ³amanym o grubo¶ci 8 cm na ca³ej d³ugo¶ci.

- nawierzchni pokryta zniszczon± nawierzchni± bitumiczn± szeroko¶ci 2,50 -2,60m o d³ugo¶ci 1248,0
mb o powierzchni 3 120,00m2
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem i utylizacj± destruktu o grubo¶ci 4 cm – 3 120,00 m2
- dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem o powierzchni 3 120,00 m2,
- jezdnia warstwa ¶cieralna asfaltowa AC11S - grubo¶æ po zagêszczeniu 4 cm 3 120,00 m2 o d³ugo¶ci 1 248,0mb
- Wyrównanie istniej±cej podbudowy mieszank± mineralno-asfaltow± z wbudowaniem mechanicznym ¶rednia grubo¶c 5 cm tj. od 0 do 10 cm na szeroko¶ci ¶cie¿ki 2,5 mb
- mechaniczne ¶cinanie poboczy o grubo¶ci 12 cm 625 m2
- podbudowa z kruszywa ³amanego – warstwa górna o grubo¶ci po zagêszczeniu 8 cm 625 m2
- oznakowanie poziome :
1. kocie oczka 215 szt
2. malowanie poziome grubowarstwowe - linia grubowarstwa nakrapiana oddzielaj±ca jezdniê od ¶cie¿ki + piktogramy - 1-kpl

4.2.6.) G³ówny kod CPV: 45233100-0 - Roboty wzakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowê

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiaj±cy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj±cy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówieñ na podobne us³ugi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko¶æ lub zakres oraz warunki zamówieñ na podobne us³ugi lub roboty budowlane: Zamówienia, o których mowa powy¿ej zostan± udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikaj±cych ze wzoru Umowy, z zastrze¿eniem zmian ¶ci¶le zwi±zanych ze specyfik± danego zamówienia oraz wynikaj±cych ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy te¿ zmian czynników cenotwórczych, które mia³y miejsce pomiêdzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego, a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowi±zany bêdzie z³o¿yæ o¶wiadczenie o spe³nianiu warunków udzia³u w postêpowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postêpowania, a na ¿±danie Zamawiaj±cego, równie¿ dokumenty potwierdzaj±ce z³o¿one o¶wiadczenia, w zakresie nie szerszym ni¿ w postêpowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
O warto¶ci do 50 % kwoty zamówienia podstawowego brutto.

Zakres - remont drogi asfaltowej poprzez wykonanie nak³adki asfaltowej z masy ¶cieralnej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób okre¶lania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako¶ciowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zap³aty

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiaj±cy okre¶la aspekty spo³eczne, ¶rodowiskowe lub innowacyjne, ¿±da etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu ¿ycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiaj±cy przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udzia³u w postêpowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udzia³u w postêpowaniu.

A. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze¶niej ni¿ w okresie ostatnich 5 lat, a je¿eli okres prowadzenia dzia³alno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto¶ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zosta³y wykonane, oraz za³±czeniem dowodów okre¶laj±cych, czy te roboty budowlane zosta³y wykonane nale¿ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s± referencje b±d¼ inne dokumenty sporz±dzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zosta³y wykonane, a je¿eli wykonawca z przyczyn niezale¿nych od niego nie jest w stanie uzyskaæ tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Zamawiaj±cy uzna warunek za spe³niony, je¿eli Wykonawcy wyka¿±, ¿e posiadaj± niezbêdn± wiedzê i do¶wiadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia: wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed up³ywem terminu sk³adania ofert, a je¿eli okres prowadzenia dzia³alno¶ci jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty odpowiadaj±ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (budowa, przebudowa lub remont dróg o nawierzchni ulepszonej na pow. 500,00m2, dla ka¿dej z robót). Warto¶æ ka¿dej z robót nie mniejsza ni¿ 100 000,00 z³ brutto . Dokument musi potwierdzaæ wymagany zakres prac, ich warto¶æ, datê wykonania i miejsce realizacji (przebudowa dróg o nawierzchni ulepszonej).
B. Wykaz osób- skierowanych przez wykonawcê do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno¶ci odpowiedzialnych za ¶wiadczenie us³ug, kontrolê jako¶ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieñ, do¶wiadczenia i wykszta³cenia niezbêdnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak¿e zakresu wykonywanych przez nie czynno¶ci oraz informacj± o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiaj±cy uzna warunek za spe³niony, je¿eli Wykonawca wyka¿e, ¿e dysponuje co najmniej 1 osob± posiadaj±c± uprawnienia do samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót drogowych - kierownik budowy posiadaj±cy uprawnienia w bran¿y drogowej, Wykonawca zobligowany jest wype³niæ za³±cznik do SWZ tj. Wykaz osób, które bêd± uczestniczyæ w wykonaniu zamówieniu i z³o¿yæ o¶wiadczenie zgodnie z za³±cznikiem i tre¶ci± Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.5.) Zamawiaj±cy wymaga z³o¿enia o¶wiadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych ¶rodków dowodowych na potwierdzenie spe³niania warunków udzia³u w postêpowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze¶niej ni¿ w okresie ostatnich 5 lat, a je¿eli okres prowadzenia dzia³alno¶ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto¶ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zosta³y wykonane, oraz za³±czeniem dowodów okre¶laj±cych, czy te roboty budowlane zosta³y wykonane nale¿ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s± referencje b±d¼ inne dokumenty sporz±dzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zosta³y wykonane, a je¿eli wykonawca z przyczyn niezale¿nych od niego nie jest w stanie uzyskaæ tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcê do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno¶ci odpowiedzialnych za ¶wiadczenie us³ug, kontrolê jako¶ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieñ, do¶wiadczenia i wykszta³cenia niezbêdnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak¿e zakresu wykonywanych przez nie czynno¶ci oraz informacj± o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiaj±cy przewiduje uzupe³nienie przedmiotowych ¶rodków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o¶wiadczeñ lub dokumentów:

1. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Za³±czniku nr 1 SWZ.
2. Kosztorys uproszczony.
3. O¶wiadczenie/o¶wiadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegaj±cych siê o udzielenie zamówienia/podmiotów udostêpniaj±cych zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spe³nianiu warunków udzia³u w postêpowaniu - wype³nione zgodnie z Za³±cznikiem nr 2 do SWZ.
4. Pe³nomocnictwo / Pe³nomocnictwa dla osoby / osób podpisuj±cych ofertê, je¿eli oferta jest podpisana przez pe³nomocnika (o ile upowa¿nienie to nie wynika z innych dokumentów do³±czonych do oferty). Pe³nomocnictwo do z³o¿enia oferty musi byæ z³o¿one w oryginale w takiej samej formie, jak sk³adana oferta
(t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza siê tak¿e z³o¿enie elektronicznej kopii (skanu) pe³nomocnictwa sporz±dzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po¶wiadczenia sporz±dzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to po¶wiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b±d¼ te¿ poprzez opatrzenie skanu pe³nomocnictwa sporz±dzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pe³nomocnictwa nie mo¿e byæ uwierzytelniona przez upe³nomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiaj±cy wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj±cy przewiduje aukcjê elektroniczn±: Nie

6.4.) Zamawiaj±cy wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz±ce wadium:

1 Zamawiaj±cy ¿±da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko¶ci: 13.689,00 Z£

2 Wadium wnosi siê przed up³ywem terminu sk³adania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up³ywu terminu zwi±zania ofert±, z wyj±tkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3 Wadium mo¿e byæ wnoszone wed³ug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastêpuj±cych formach:
1)pieni±dzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)porêczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo¶ci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
4 Wadium musi zostaæ wniesione przed up³ywem terminu sk³adania ofert. Wadium wniesione w pieni±dzu musi byæ na wskazanym koncie w dniu i godzinie sk³adania ofert wskazanym w dalszej czê¶ci SWZ.
5 Wadium wnoszone w pieni±dzu musi zostaæ wp³acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj±cego, Gmina ¦roda ¦l±ska; Pl. Wolno¶ci 5, 55-300 ¦roda ¦l±ska Bank PKO BP nr konta 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 z zaznaczeniem: wadium „Nak³adki asfaltowe w ramach Remontów nawierzchni dróg w mie¶cie ¦roda ¦l±ska: ul. kiliñskiego dz.nr 25, UL. Kolejowa dz.nr 27 ul. Kolejowa -¦cie¿ka rowerowa dz.nr 10,22„- WZP 271.8-26/23
6 Je¿eli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub porêczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiaj±cemu orygina³ gwarancji lub porêczenia, w postaci elektronicznej.
7 Zamawiaj±cy zwraca wadium niezw³ocznie, nie pó¼niej jednak ni¿ w terminie 7 dni od dnia wyst±pienia jednej z okoliczno¶ci:
1)up³ywu terminu zwi±zania ofert±;
2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3)uniewa¿nienia postêpowania o udzielenie zamówienia, z wyj±tkiem sytuacji gdy nie zosta³o rozstrzygniête odwo³anie na czynno¶æ uniewa¿nienia albo nie up³yn±³ termin do jego wniesienia
8 Zamawiaj±cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub porêczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wystêpuje odpowiednio do gwaranta lub porêczyciela z ¿±daniem zap³aty wadium, je¿eli:
1)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn le¿±cych po jego stronie, nie z³o¿y³ podmiotowych ¶rodków dowodowych lub przedmiotowych ¶rodków dowodowych potwierdzaj±cych okoliczno¶ci, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, o¶wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub o¶wiadczeñ lub nie wyrazi³ zgody na poprawienie omy³ki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowa³o brak mo¿liwo¶ci wybrania oferty z³o¿onej przez wykonawcê jako najkorzystniejszej;
2)wykonawca, którego oferta zosta³a wybrana:
a)odmówi³ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre¶lonych w ofercie,
b)nie wniós³ wymaganego zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy;
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta³o siê niemo¿liwe z przyczyn le¿±cych po stronie wykonawcy, którego oferta zosta³a wybrana.

6.5.) Zamawiaj±cy wymaga zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj±cy przewiduje uniewa¿nienie postêpowania, je¶li ¶rodki publiczne, które zamierza³ przeznaczyæ na sfinansowanie ca³o¶ci lub czê¶ci zamówienia nie zosta³y przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj±cy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj±cy przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowieñ zawartej umowy mo¿e nast±piæ za zgod± obu stron wyra¿on± na pi¶mie pod rygorem niewa¿no¶ci takiej zmiany w ni¿ej wymienionych przypadkach:

1) Zmiany terminu realizacji z powodu:
a) wyst±pienia si³y wy¿szej tj. wydarzenia nieprzewidywalnego (np. z³ych warunków atmosferycznych deszcz, ¶nieg, grad – zgodnie z wiedz± i warunkami technicznymi) i
poza kontrol± stron niniejszej umowy, wystêpuj±cej po podpisaniu umowy, a powoduj±cego niemo¿no¶æ wywi±zania siê z umowy w jej obecnym brzmieniu.
b) Wyst±pienia okoliczno¶ci, których strony umowy nie by³y w stanie przewidzieæ, pomimo zachowania nale¿ytej staranno¶ci, np. dzia³ania osób trzecich uniemo¿liwiaj±ce wykonanie zamówienia w terminie umownym, które to dzia³ania nie s± konsekwencj± winy którejkolwiek ze stron.
c) istotnych braków lub b³êdów w dokumentacji projektowej, równie¿ tych polegaj±cych na niezgodno¶ci dokumentacji z przepisami prawa;
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiaj±cego lub Wykonawcê, je¿eli te zmiany s± korzystne dla Zamawiaj±cego;
e) wyst±pienia robót lub zamówieñ dodatkowych, niemo¿liwych do przewidzenia przed zawarciem umowy;
f) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemo¿liwiaj± realizacjê przedmiotu umowy zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami (warunkami technicznymi – normami);
g) zaistnienia okoliczno¶ci le¿±cych po stronie Zamawiaj±cego, w szczególno¶ci spowodowanych sytuacj± finansow±, zdolno¶ciami p³atniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okoliczno¶ciami, które nie by³y mo¿liwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
h) konieczno¶æ uzyskania uzgodnieñ, decyzji,pozwoleñ, opinii – w terminach przekraczaj±cych terminy ustawowe;
i) zmiany obowi±zuj±cych przepisów, je¿eli zgodnie z nimi konieczne bêdzie dostosowanie tre¶ci umowy do aktualnego stanu prawnego;
2) Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:
. zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiaj±cego i pod warunkiem, ¿e zmiana ta bêdzie korzystna dla Zamawiaj±cego;
. odst±pienia na wniosek Zamawiaj±cego od realizacji czê¶ci przedmiotu zamówienia.
3) Niezale¿nie od warto¶ci tej zmiany, o ile zosta³a przewidziana w og³oszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowieñ umownych, które mog± obejmowaæ postanowienia dotycz±ce zasad wprowadzania zmian wysoko¶ci ceny, je¿eli spe³niaj± one ³±cznie nastêpuj±ce warunki:
a) okre¶laj± rodzaj i zakres zmian,
b) okre¶laj± warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewiduj± takich zmian, które modyfikowa³yby ogólny charakter umowy.
4) Je¿eli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcê, dodatkowych dostaw, us³ug lub robót budowlanych, a w przypadku zamówieñ w dziedzinach obronno¶ci i bezpieczeñstwa - us³ug lub robót budowlanych, których nie uwzglêdniono w zamówieniu podstawowym, o ile sta³y siê one niezbêdne i zosta³y spe³nione ³±cznie nastêpuj±ce warunki:
a) zmiana wykonawcy nie mo¿e zostaæ dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególno¶ci dotycz±cych zamienno¶ci lub interoperacyjno¶ci wyposa¿enia, us³ug lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowa³aby istotn± niedogodno¶æ lub znaczne zwiêkszenie kosztów dla zamawiaj±cego,
c) wzrost ceny spowodowany ka¿d± kolejn± zmian± nie przekracza 50% warto¶ci pierwotnej umowy, a w przypadku zamówieñ w dziedzinach obronno¶ci i bezpieczeñstwa ³±czna warto¶æ zmian nie przekracza 50% warto¶ci pierwotnej umowy, z wyj±tkiem nale¿ycie uzasadnionych przypadków.

7.5.) Zamawiaj±cy uwzglêdni³ aspekty spo³eczne, ¶rodowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi±zane z realizacj± zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk³adania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce sk³adania ofert: https://srodaslaska.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:15

8.4.) Termin zwi±zania ofert±: do 2023-07-04

8.5.) Zamawiaj±cy przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z mo¿liwo¶ci± negocjacji: Tak

Uwaga: podstaw± prezentowanych tutaj informacji s± dane publikowane przez Urz±d Zamówieñ Publicznych w Biuletynie Zamówieñ Publicznych. Tre¶æ og³oszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre¶ci± tego¿ og³oszenia dostêpn± w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok³ada wszelkich starañ, aby zamieszczone tutaj informacje by³y kompletne i zgodne z prawd±. Nie mo¿e jednak zagwarantowaæ ich poprawno¶ci i nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci za jakiekolwiek szkody powsta³e w wyniku korzystania z nich.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 06/07/2023

Views: 5532

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.